Nabídka uplatnění


V Laboratoři biologie pylu ÚEB AV ČR přivítáme talentované a zapálené studenty, kterým nabízíme
• vypracování
bakalářské práce a
• vypracování
diplomové práce v rámci magisterského studijního programu a
postgraduálního studia,
obojí ve spolupráci s Katedrou fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.
Témata prací vycházejí ze zaměření laboratoře a týkají se
reprodukční biologie rostlin. Konkrétní zaměření práce či projektu pak vyplyne z diskuze se studentem.
Obecnější příklady okruhů témat:Funkční genetika pylu

Pylové –omiky

Pyl a stres

Charakterizace genů důležitých pro správný vývoj samčího gametofytu

Translace a její regulace u rostlin

Skladování a transport mRNA v rostlinných buňkách

Komunikace mezi samčími a samičími reprodukčními pletivy

Dvojité oplození a postfertilizační vývoj
Ve všech případech se studenti budou aktivně účastnit řešení běžících projektů a seznámí se s širokým spektrem technik:

zahradničení pokusných rostlin
mikrobiologické postupy
pokročilá mikroskopie
cytologické metody
molekulárně biologické metody
separační techniky
transkriptomika
proteomika
bioinformatika
V případě zájmu, prosím, kontaktujte vedoucího laboratoře.